Disclaimer Leefstijl050.
Door deze website te bezoeken of het gebruiken van de informatie op of verkregen via deze website, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen aansprakelijkheid Leefstijl050
Leefstijl050 is tegenover u op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die volgt uit het bezoeken of gebruiken van deze website.

Informatie op deze website
De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Leefstijl050 kan niet garanderen dat de informatie op of via deze site volledig en correct is. Leefstijl050 is daarom niet aansprakelijk voor schade die daaruit volgt.

Leefstijl050 streeft er evenwel naar dat alle informatie op deze site volledig en correct is.

Informatie over, voeding, bewegen. hardlopen, powerwalken of op ieder ander terrein, of aanbevelingen daarover, mogen nooit worden opgevat als een (persoonlijk) advies. De gebruiker van de site draagt zelf het risico en is verantwoordelijk voor het gebruiken van die informatie en het controleren van de juistheid en volledigheid.

Leefstijl050 kan de volledigheid en juistheid van informatie van derden, waarnaar op deze website wordt verwezen, niet garanderen. De gebruiker draagt zelf risico en is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van die informatie.

Alle informatie op deze site, waaronder teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, kan zonder voorafgaande aankondiging door Leefstijl050 worden gewijzigd of verwijderd.

Verzenden van gegevens
Hoewel Leefstijl050 alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, is zij niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen door de online verzending van gegevens via deze website door gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Leefstijl050 dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ILeefstijl050 onderhouden en Leefstijl050 heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Leefstijl050 is niet aansprakelijk en geeft geen garanties over de toegankelijkheid, beveiliging en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Leefstijl050 of andere partijen en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Leefstijl050.

Virussen
Als de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn niet vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, dan is Leefstijl050 niet aansprakelijk voor schade die hier het gevolg van is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Leefstijl050 sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending en virussen.