Algemene Voorwaarden Leefstijl050 vanwww.leefstijl050.nl


Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leefstijl050 en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Onder Social Media wordt in deze voorwaarden verstaan: alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie in de vorm van tekst, geluid, beeld en muziek met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze. Met Online Marketing wordt in deze voorwaarden bedoeld het via internet vermarkten van producten of diensten. Content is in dit verband: de inhoud van op Social Media te plaatsen uitingen, inclusief beeld- en geluidmateriaal.
1.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leefstijl050 en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ´naar de geest´ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien Leefstijl050 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leefstijl050 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
2.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leefstijl050 verstrekte gegevens waarop Leefstijl050 zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Leefstijl050 dient te voldoen, juist en volledig zijn.
2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Leefstijl050 zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.3 Leefstijl050 kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leefstijl050 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leefstijl050 anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leefstijl050 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Prijs, betaling en incassokosten
3.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd voor particulieren. Prijzen voor zakelijke klanten worden in offertes ten alle tijden exclusief BTW weergegeven.
3.2 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Leefstijl050 gerechtigd is schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen, met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven kunnen worden aangepast met inachtneming van een overeengekomen index of andere maatstaf.
3.4 Alle facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities (zoals valuta). Bij gebreke van specifieke condities dient opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen door storting van het bedrag op een door Leefstijl050 aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Maandelijkse bedragen worden aan het eind van elke maand gefactureerd.
3.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.
3.6 Indien geen vaste prijs of afwijkend uurtarief is overeengekomen, hanteert Leefstijl050 een uurtarief van €120,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere kosten. Indien derden de prijzen verhogen buiten de invloedsfeer van Leefstijl050, is Leefstijl050 gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen naar de klant. Denk hiervoor onder andere aan het verhogen van belastingen, heffingen, huur en materiaalkosten.
3.7 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leefstijl050 de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
3.8 Leefstijl050 is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
3.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3.10 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, doch steeds met een minimum van €250,-. Indien Leefstijl050 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
3.11 Leefstijl050 kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Leefstijl050 verschuldigde bedragen betaald heeft.
3.12 In het geval dat Leefstijl050 een overeenkomst aanbied in de vorm van een abonnement, is de opdrachtgever, de abonnementhouder bekend met de duur van de overeenkomst tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en nadrukkelijk van te voren kenbaar is gemaakt, is de frequentie maandelijks met een duur van minimaal zes maanden. Als opdrachtgever de overeenkomst wilt ontbinden zal de opdrachtgever, na de termijn van zes maanden de opzegtermijn van één maand in acht nemen. Als opdrachtgever de overeenkomst niet schriftelijk ontbindt, zal de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd volgens overeengekomen periode.
3.13 Het tijdelijk pauzeren dan wel opschorten en daarmee bedoelende het tijdelijk niet betalen van gelden voor overeengekomen overeenkomsten zoals een abonnement, kan schriftelijk en in overleg met Leefstijl050 bij ziekte/vakantie/blessure of andere omstandigheden waarbij opdrachtgever niet in staat is de opdracht volgens het abonnement te voltooien, kan maximaal twee maal per jaar worden aangevraagd. Restitutie zal niet plaatsvinden bij het opschorten van de overeenkomst, of het annuleren van de overeenkomst. Zie 3.14.
3.14 Terugbetalingen / Crediteren van facturen na de overeengekomen overeenkomst geschied alleen in uitzonderlijke gevallen zoals een eerste lijn overlijden, door externe factoren blijvende invaliditeit waardoor deelname onmogelijk is geworden. Op alle onderdelen, trainingen, cursussen en andere producten en diensten van Leefstijl050 rust een beperkte garantieperiode van de duur van de overeenkomst, tenzij anders vermeld.
3.14 De geldigheidsduur van rittenkaarten van Leefstijl050 wordt nadrukkelijk vermeld op de uitingen van Leefstijl050 waaronder de website/offerte/factuur en waar nodig mondeling toegelicht bij aanschaf van de rittenkaart.

Artikel 4. Gegevens, data en informatie.
4.1 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Leefstijl050 verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leefstijl050 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leefstijl050 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leefstijl050 zijn verstrekt, heeft Leefstijl050 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Leefstijl050 ter beschikking heeft gesteld. Leefstijl050 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leefstijl050 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4.3 Leefstijl050 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leefstijl050 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom
5.1 Leefstijl050 behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op de door Leefstijl050 verstrekte teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, video´s, schetsen en alle overige in het kader van marketing uitingen. Opdrachtgever dient met deze gegevens / informatie derhalve zodanig om te gaan dat deze evenmin oneigenlijk gebruikt kunnen / kan worden door derden.
5.2 Leefstijl050 behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
5.3 Leefstijl050 behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde producten in latere projecten te gebruiken.
5.4 Leefstijl050 en eventuele onderaannemers (derden) behoudt zich het recht om de voor Opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.
5.5 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leefstijl050 van materiaal met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart Leefstijl050 tegen aanspraken van derden met betrekking tot enige inbreuk van rechten van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Onder andere Facebook, Linkedin, YouTube, Google en Twitter zijn externe, opensource webapplicaties. Leefstijl050 is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten in software van derden waar Leefstijl050 zich op bevindt, uit en communiceert.
6.2 Tenzij nakoming door Leefstijl050 blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Leefstijl050 wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever Leefstijl050 onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leefstijl050 ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leefstijl050 in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
6.3. Leefstijl050 is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht door, dan wel opzet of grove schuld van Leefstijl050. De aansprakelijkheid zal echter steeds beperkt zijn tot de waarde van de aan de aansprakelijkheid ten grondslag liggende (deel)opdracht. Indirecte schade en gevolgschade komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.
6.4. Indien Leefstijl050 bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van door Opdrachtgever geleverde/verstrekte producten/materialen/bescheiden/diensten/gegevens, dan wel van door Opdrachtgever voorgestelde derden, zal aansprakelijkheid steeds zijn uitgesloten indien de schade (mede) het gevolg is van het gebruik hiervan c.q. het handelen/nalaten van deze derden.
6.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en weren jegens Leefstijl050 en jegens de door Leefstijl050 bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 7. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
7.1 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Leefstijl050 gerechtigd om alle in verband met die opdracht gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Leefstijl050 zal na betaling van de kosten hetgeen in het kader van die opdracht reeds is ontwikkeld overhandigen aan Opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.
7.2 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leefstijl050 het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Leefstijl050 tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
7.3 De enkele overschrijding van een (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Leefstijl050 niet in verzuim. In alle gevallen komt Leefstijl050 wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Leefstijl050 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.4 Indien een der partijen, na schriftelijke sommatie door de wederpartij, in gebreke blijft om aan een verplichting te voldoen, is de wederpartij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen en onverminderd het recht van Leefstijl050 op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.
7.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Leefstijl050 is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, gegevens, producten en dergelijke van rechtswege.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 De overeenkomsten tussen Leefstijl050 en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
8.2 De bevoegde rechter te Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Leefstijl050 en Opdrachtgever.